ZAKOŃCZONE - na wykonanie modernizacji oświetlenia wewnętrznego i mikro-instalacji fotowoltaicznej

Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Dom Zakonny w Warszawie
adres: Jerzego Zaruby 2, 02-796 Warszawa

ogłasza przetarg,

którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” na wykonanie modernizacji oświetlenia wewnętrznego i mikro-instalacji fotowoltaicznej w ramach przedsięwzięcia pn. „Zarządzanie energią w budynku Zespołu Edukacyjnego Sióstr Niepokalanek będącego własnością Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP Dom Zakonny w Warszawie”.

Regulamin przetargu, który jest prowadzony na podstawie art. 701 i 703 – 705 Kodeksu cywilnego, dostępny jest na stronie internetowej: www.niepokalanki.pl w zakładce przetargi, zamówienia, dotacje.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w regulaminie przetargu i załącznikach do tego regulaminu, udostępnionych pod adresem www.niepokalanki.pl.

Oferty w przetargu można składać w  formie pisemnej w siedzibie Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego NMP w Warszawie przy ulicy Jerzego Zaruby 2, w sekretariacie Przedszkola w terminie do 11 stycznia 2021  roku.

Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP Dom Zakonny w Warszawie zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przedsięwzięcie dofinasowane jest ze środków krajowych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w ramach programu priorytetowego „Poprawa jakości Powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

» dokumenty do pobrania...

» protokół z wyboru do pobrania...