Maryjność leży u podstawy naszej duchowości, co zresztą jest zrozumiałe bo inaczej w Zgromadzeniu Sióstr Niepokalanego Poczęcia być nie może.
Taki charakter Zgromadzeniu nadały jego założycielki: sługa Boża, Matka Józefa Karska i błogosławiona Matka Marcelina Darowska. Podstawę maryjności Zgromadzenia stanowi rozdział I Reguły z 1872 roku, który według wszelkich danych historycznych ma wagę podstawowego aktu konstytucyjnego Zgromadzenia. W tym rozdziale bł. Matka Marcelina Darowska tak uzasadniała przyjęcie nazwy Zgromadzenia:
"Społeczność ta stanęła pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, bo jako Niepokalane Poczęcie przygotowało narodzenie i zmartwychwstanie Pana, w którym zbawienie świata, tak ufamy, że pod godłem i w moc łaski Jego dojdziemy łatwiej do zmartwychwstania w duchu, do uczestnictwa w tym dziele zbawienia."
Słowa te nierozdzielnie łączą nas z Niepokalanym Poczęciem. My, tak grzeszne, prawdziwe córki Ewy, mamy budować królestwo Boże, panowanie woli Bożej, Prawdy i Miłości ? To wydawałoby się jakieś nielogiczne. Wobec tego Bóg powołując Zgromadzenie do budowania swego Królestwa dał mu moc i łaski Niepokalanego Poczęcia, naszą siłą jest wolność od grzechu i pełnia łaski Tej, której całkowicie zostałyśmy oddane jako Jej współpracownice. Niepokalane Poczęcie jest chyba całą siłą Zgromadzenia w walce o Królestwo Boże w sobie i w innych.
Z zadania naszego wynika praca wewnętrzna i praca dla bliźnich.
W tej pierwszej - pracy wewnętrznej - reguła nakazuje nam "zapatrywać się na wzór Jezusa Chrystusa i na obraz Jego najwierniejszy Niepokalanie Poczętą Maryję Pannę", w Jej współcierpieniu, współumieraniu i zwycięstwie nad śmiercią.
Druga część zadania w walce o królestwo Boże - to praca dla bliźnich, gdzie znowu wzorem jest Matka Najświętsza:
    1. Modląca się
    2. Stawiająca opór złemu - szerzeniem prawdy Bożej i przyczyniająca się do tego, aby ogień Chrystusowy wzmagał się najpotężniej w duszach.
Aby to osiągnąć Reguła z 1872 r. stawia trzy sposoby:
  1. wychowanie i nauczanie
  2. posługi chrześcijańskie wiodące do budowania Królestwa Bożego
  3. "ze szczególnym staraniem i gotowością rozszerzać będzie Społeczność cześć i nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny: całe Jej życie, świętość Jej, miłosierdzie, wiedzę i chwałę, na ile nas stać wyświecając."

W dalsze słowa Reguły wiążą się nierozerwalnie z tym, co zostało już wcześniej powiedziane, dlaczego Społeczność stanęła pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia. Pisze bowiem bł. M. Marcelina Darowska:

"Ten jest także cel i koniec szczególny, któremu poświęca się Społeczność, że Maryja Niepokalanie Poczęta, nowa Ewa, opieką swoją królestwo Chrystusa na ziemi ustali."

Dlatego mamy chyba prawo, jako Jej Zgromadzenie, mieć nadzieję, że my - mała grupka 210 niepokalanek - nie jesteśmy same w walce o Królestwo Boże na ziemi - ale nasze Zgromadzenie - to przede wszystkim Ona walcząca o Królestwo Boże i my przy Niej działające Jej siłą i łaską Jej Niepokalanego Poczęcia.
 

siostra Daniela
(Opracowano na podstawie referatów
s. Grażyny od Wszechpośrednictwa Matki Bożej
i s.Matei od św. Józefa )

 {jcomments off}

Czytelnia